Zezwolenia na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

Forma wykonania usługi:
Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1990 ze zm.) - szczegółowe przepisy zawarte są w art. 65.

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

 1. Wniosek należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg, co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą i powinien on zawierać w szczególności:
  • imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
  • rodzaj i nazwę imprezy;
  • informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
  • informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy; 
  • wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
  • podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
  • wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia; 
  • program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw; 
  • plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3; 
  • zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw; 
  • pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Dwie stawki opłaty skarbowej:

 • na wykonywanie działalności gospodarczej - 433zł,
 • pozostałe - 48zł

 Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1000) (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach określonych w/w ustawie o opłacie skatowej).

Maksymalny termin wykonania usługi:
 Do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie .Odwołanie składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

 1. mgr inż Dawid Janik - Kierownik ds. Admnistracyjnych - wew. 113

Informacja:  +48 18 442-79-67