Zapytanie ofertowe

o szacunkowej wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000€, prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej (ZRID)/pozwolenia na budowę dla inwestycji.

Nr postępowania:271/10/Z/19

Data założenia ofert:07.06.2019 r.

Informacja:  +48 18 442-79-67