O Miejskim Zarządzie Dróg

Dnia  19 grudnia 1995r. uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Sączu  Nr XIX/168/95 został utworzony Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

 Przedmiotem działalności MZD jest organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie w ramach planu finansowego spraw związanych z:

  • pełnieniem funkcji zarządu dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz dróg wewnętrznych, położonych na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Nowy Sącz
  • zarządzaniem działkami położonymi na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Nowy Sącz oznaczonymi symbolem „dr” w operacie ewidencji gruntów,
  • pełnieniem funkcji zarządzającego ruchem na drogach w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • zarządzaniem parkingami na terenach stanowiących własność i pozostających we władaniu Gminy Nowy Sącz oraz strefą płatnego parkowania zgodnie z ustawą o drogach publicznych i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • zarządzaniem infrastrukturą transportu zbiorowego, przede wszystkim przystankami, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Sącz,
  • realizacją zadań należących do właściwości zarządu drogi wynikających z ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nie powierzonym innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza lub spółkom z udziałem Gminy Nowy Sącz,
  • inicjowaniem pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań statutowych,
  • opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej.

Informacja:  +48 18 442-79-67