Budowa Mostu Heleńskiego

"Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz

Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o

Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN

Dofinansowania UE: 75 463 721,89 PLN

Inwestycja realizowana jest na terenie Nowego Sącza, wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej nr 75. W ramach projektu rozburzono stary obiekt mostowy na rzece Dunajec oraz wybudowano nowy most w śladzie poprzedniego. Rozbudowano drogę krajową nr 28 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz istniejące skrzyżowania w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (DK 75) i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska. Wybudowano również chodniki oraz ścieżkę rowerową. Realizacja projektu zapewnia nośność drogi na poziomie 115 kN/oś.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 75 i 28 oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości środowiska na terenie miasta Nowego Sącza.

Zdjęcia z 18 września 2018r. - montaż konstrukcji stalowej mostu /autorem zdjęć jest STAHADRON/

Zdjęcia z 20 listopada 2018r. – kontynuacja montażu konstrukcji stalowej oraz prace związane z podwieszeniem konstrukcji /autorem zdjęć jest STAHADRON/

Zdjęcia z 19 lutego 2019r. – betonowanie przęseł płyty mostu /autorem zdjęć jest STAHADRON/

 

 

Informacja:  +48 18 442-79-67