Budowa Mostu Heleńskiego

"Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz

Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o

Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN

Dofinansowania UE: 75 463 721,89 PLN

Inwestycja realizowana jest na terenie Nowego Sącza, wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej nr 75. W ramach projektu rozburzono stary obiekt mostowy na rzece Dunajec oraz wybudowano nowy most w śladzie poprzedniego. Rozbudowano drogę krajową nr 28 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz istniejące skrzyżowania w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (DK 75) i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska. Wybudowano również chodniki oraz ścieżkę rowerową. Realizacja projektu zapewnia nośność drogi na poziomie 115 kN/oś.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 75 i 28 oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości środowiska na terenie miasta Nowego Sącza.

Zdjęcia z 18 września 2018r. - montaż konstrukcji stalowej mostu /autorem zdjęć jest STAHADRON/

Zdjęcia z 20 listopada 2018r. – kontynuacja montażu konstrukcji stalowej oraz prace związane z podwieszeniem konstrukcji /autorem zdjęć jest STAHADRON/

Zdjęcia z 19 lutego 2019r. – betonowanie przęseł płyty mostu /autorem zdjęć jest STAHADRON/

 

 

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz
Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN
Dofinansowania UE: 75 463 721,89 PLNN

Inwestycja realizowana jest na terenie Nowego Sącza, wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej nr 75. W ramach projektu zostanie wykonana rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego na rzece Dunajec wraz z rozbudową DK 28 i towarzyszącą jej infrastrukturą. Ponadto przewidziana jest modernizacja istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (DK 75) i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska oraz budowa chodników i drogi rowerowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 75 i 28 oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości środowiska na terenie miasta Nowego Sącza.

Przebudowa ulicy Długoszowskiego w Nowym Sączu

Projekt współfinansowy z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat B Drogi w miastach na prawach powiatu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 7 172 663,04 PLN

Kwota dofinansowania: 660 000,00 PLN

Wkład własny: 4 964 978,16 PLN

Termin realizacji: 2007-2011

W ramach projektu przebudowano ulicę Długoszowskiego, poszerzono jezdnię do szerokości 6 m oraz wybudowano obustronne chodniki. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne oraz sieć teletechniczną i energetyczną, usunięto kolizję z siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator - Przemyśl

Całkowita wartość inwestycji 98 498 66,05 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 83 695 584,57 PLN
Termin realizacji: 2014-2015

Projekt "Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator - Przemyśl" jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

1. Projekt budowlany (plik skompresowany zip 368MB)
2. Projekt wykonawczy (plik skompresowany zip 294MB)

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Informacja:  +48 18 442-79-67