Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Forma wykonania usługi:
Zatwierdzenie w formie pisemnej.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz.U.z 2017r. poz. 784)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

 1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu składa się wraz z projektem organizacji ruchu, który powinien zawierać zawierać:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
   • parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta. 2. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
   • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
   • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
   • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.
  8. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.
  9. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
   • komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;
   • komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem p.3;
   • komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;
   • zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt - w przypadku projektów obejmujących wyłącznie teren miasta Nowego Sącza opiniowanie odbywa się przez zatwierdzenie projektu,
   • organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.
  10. Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w § 5 ust. 2.
  11.  Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
   1. dołączenia do projektu:
    • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
    • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
    • złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku - (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1000) (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach określonych w/w ustawie o opłacie skarbowej).

Maksymalny termin wykonania usługi:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

 1. Dyrektor- mgr inż. Adam Konicki

Informacja:  +48 18 442-79-67