Zajęcie pasa drogowego

Opis formy wykonania usługi:

Decyzja administracyjna

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym,    
 2. umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

Wykaz wymaganych dokumentów lub ich kopii niezbędnych do wykonania usługi:

Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy - z podaniem jej wymiarów,
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Rodzaj i wysokość opłat związanych z wykonaniem usługi:
Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i Uchwała Nr XXVII/266/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020r. 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego przedstawiono w załączniku Taryfikator opłat za zajęcie pasa drogowego

Informacja nt. możliwości sprawdzania stanu sprawy
Telefonicznie lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Informacja nt. sposóbu złożenia dokumentów:
Pisemnie pocztą lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Informacja nt. formy odbioru dokumentu kończącego postępowanie:
Pisemnie pocztą lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Maksymalny termin wykonania usługi:
30 dni

Opis trybu odwoławczego:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imiona,nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

 1. Patrycja Gieniec-Specjalista ds. Reklam w Pasie Drogowym-wew.121, 
 2. inż. Jerzy Szczepaniak-Starszy Specjalista ds. Zajęcia Pasa Drogowego-wew.122                                       

PDF icon Taryfikator opłat za zajęcie pasa drogowego

PDF iconZasady wydawania zezwoleń na reklamę

PDF iconWniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym - ETAP I

PDF iconWniosek o decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy - ETAP II

 

PDF icon Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

PDF icon Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

PDF icon Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego /stoisko handlowe itp./

PDF icon Zawiadomienie - awaria

 

Informacja:  +48 18 442-79-67