Wydawanie zgody na budowę, przebudowę lub remont obiektów urządzeń istniejących lub nowych w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

Forma wykonania usługi:
Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) - art.38 ust.2

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:
    • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę
    • określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia
  2. Do wniosku należy załączyć:
    • plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany

Opłaty związane z wykonanie usługi
Bez opłat

Maksymalny termin wykonania usługi:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. inż Michał Rapacz - Specjalista ds. Administracji Drogowej - wew. 151

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń i infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub w liniach rozgraniczających

 

Informacja:  +48 18 442-79-67