Wydawanie oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Forma wykonania usługi:
Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068  z późn. zm.) - art.34 ust.3 pkt.3b

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:
    • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię
    • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu
  2. Do wniosku należy załączyć:
    • plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z planowanym sposobem zagospodarowania terenu .

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Bez opłat

Maksymalny termin wykonania usługi:
 Do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. inż. Michał Rapacz - Specjalista ds. Administracji Drogowej - wew. 151

PDF icon Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

 

Informacja:  +48 18 442-79-67