Udostępnienie informacji publicznej dot. dróg publicznych

Opis formy wykonania usługi:
Udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2018r.poz.1330 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:
Pisemny wniosek strony z określeniem potrzeb i koniecznych danych w tym:

  • oznaczenie wnioskodawcy (możliwość podania telefonu kontaktowego)
  • oczekiwania wobec MZD dot. udostępniania informacji publicznej
  • oczekiwania wobec MZD w zakresie sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek
  • podpis wnioskodawcy

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Jeśli w wyniku udostępniania informacji lublicznej MZD poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępniania lub koniecznością przetworzenia danych od wnioskodawcy zostanie pobrana opłata odpowiadająca tym kosztom. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1330 z późn.zm-art.15 ust.1)

Maksymalny termin wykonania usługi:
Udostępnianie informacji publicznej następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej MZD poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępniania lub koniecznością przetworzenia danych od wnioskodawcy zostanie pobrana opłata odpowiadająca tym kosztom.

MZD w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłat. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji lub wycofa wniosek Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie wskazany we wniosku. MZD powiadomi wówczas wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępniania informacji zgodnej z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W tym przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu , postępowanie umarza się. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych , a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice zarządu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. mgr inż. Dawid Janik - Kierownik ds. Administracyjnych

Informacja:  +48 18 442-79-67