Rozpatrywanie wniosków dotyczących odszkodowania za szkody powstałe w związku z utrzymaniem dróg.

Forma wykonania usługi:
Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Kodeks Cywilny

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  1. Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy /możliwość podania telefonu kontaktowego/, jednostki do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy, datę i godzinę zdarzenia, wskazanie kierunku poruszania się i odcinka ulicy, na którym doszło do zdarzenia, określenie przyczyny wystąpienia szkody, podanie prędkości poruszającego się pojazdu, marki pojazdu i numeru rejestracyjnego (w przypadku szkody rzeczowej); dane o tym, kto jest właścicielem pojazdu, a kto był kierowcą w chwili zdarzenia podanie rozmiaru szkody / według wnioskodawcy /; szkic sytuacyjny wiernie odzwierciedlający sytuację, w której doszło do zdarzenia /uwzględniający m.in.  kierunek poruszania się, dokładne określenie miejsca i przyczynę szkody, sytuację na drodze/, inne informacje.
  2.  Udokumentowanie zdarzenia wszelkimi dowodami mogącymi mieć znaczenie /m. in. podanie czy była policja na miejscu zdarzenia, wskazanie świadków zdarzenia, inna dokumentacja/.
  3. Oczekiwania wobec Miejskiego Zarządu Dróg.

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Brak

Maksymalny termin wykonania usługi:
Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Sąd powszechny

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. mgr Andrzej Szczepanowicz- Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Nadzoru nad Korzystaniem z Dróg - wew.131

PDF icon wniosek A-6 - szkoda osobowa.pdf

PDF icon wniosek A-6- szkoda rzeczowa.pdf

 

Informacja:  +48 18 442-79-67