Korzystanie z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza przez przewoźników.

Forma wykonania usługi:
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza w formie pisemnej oraz zawarcie umowy na korzystanie z przystanków autobusowych.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 58 z póżn. zm.), Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2016), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096), Uchwała Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 roku w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Wymagane dokumenty do wykonania usługi

  1. Wniosek o korzystanie z przystanków,
  2. Projekt rozkładu jazdy,
  3. Mapka trasy przejazdu z zaznaczonymi przystankami w obu kierunkach.

Przebieg sprawy
Po rozpatrzeniu wniosku Miejski Zarząd Dróg wyraża zgodę na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Nowego Sącza i ustala zasady korzystania z przystanków. Wyrażona zgoda ważna jest przez 6 miesięcy od dnia jej uzyskania. Uzyskanie w tym okresie zezwolenia na linię komunikacyjną zobowiązuje Operatora/Przewoźnika do dostarczenia do Miejskiego Zarządu Dróg kserokopii zezwolenia bądź zaświadczenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia. Korzystanie z przystanków autobusowych przez Przewoźników może odbywać się wyłącznie na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zarządem Dróg.

Przewoźnik jest zobowiązany pisemnie informować Miejski Zarząd Dróg o wszelkich zmianach dotyczących oznaczenia i adresu przedsiębiorcy, jak również dostarczyć rozkład jazdy po każdej korekcie lub po przedłużeniu okresu ważności zezwolenia w ciagu 14 dni od zaistniałej sytuacji.

Przewoźnik zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad korzystania z przystanków:

  1. Zatrzymywać się na przystankach w sposób zgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym,
  2. Zatrzymywać pojazdy na przystankach przelotowych wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów (bez inkasowania należności, oczekiwania na pasażerów i spożywania posiłków). Postanowienie to nie dotyczy przystanków końcowych.
  3. Zatrzymywać się na przystankach ściśle wg uzgodnionych rozkładów jazdy.

Miejski Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo do likwidacji, czasowego zawieszenia bądź zmiany lokalizacji przystanku.

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Korzystanie z przystanków jest płatne i zgodnie z Uchwałą Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011r. opłata wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym, którego właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Nowy Sącz. Podstawą do określenia ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym jest obowiązujący rozkład jazdy.

Maksymalny termin wykonania usługi:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. inż. Witold Stokłosa - Specjalista ds. Publicznego Transportu Zbiorowego - wew. 201

PDF icon wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zatrzymywanie_sie_na_przystankach.pdf

 

Informacja:  +48 18 442-79-67