Budowa, przebudowa i remonty zjazdów z ulic

Forma wykonania usługi:
Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) - art.29

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

 1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
 2. Do wniosku należy załączyć:
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległej do drogi publicznej,
  • kopię mapy zasadniczej dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich,
  • projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi,
  • kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana).

Opłaty związane z wykonanie usługi:
W przypadku lokalizacji zjazdu publicznego* obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

*zjazd publiczny - zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego,hotelowego,przemysłowego, handlowego lub magazynowego.

Maksymalny termin wykonania usługi:
Do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Dla decyzji na zjazd odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

 1. inż. Michał Rapacz - Specjalista ds.Administracji Drogowej - wew. 151

 

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania

 

 

Informacja:  +48 18 442-79-67